Przedszkole promujące zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie to placówka, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie , włącza do działań prozdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola jak również rodziców i społeczność lokalną.

Nasze przedszkole posiada Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Starania rozpoczęte zostały w roku 2004. Kolejno uzyskaliśmy Rejonowy (2005) a następnie Wojewódzki (2009) Certyfikat.

Nasze cele w poszczególnych latach szkolnych skupione były na:
las

 • zwiększeniu aktywności ruchowo-rekreacyjnej całej społeczności przedszkolnej
 • propagowaniu zdrowego, aktywnego wypoczynku wśród rodziców naszych wychowanków i w społeczności lokalnej
 • trosce o rozwój emocjonalny naszych wychowanków
 • kształtowaniu nawyków higieniczno-kulturalnych
 • kształtowaniu nawyków zdrowego odżywiania i kulturalnego zachowanie przy stole
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • kształtowanie właściwego stosunku do innych osób zwłaszcza starszych i chorych

Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w zakres którego wchodzi:

 • wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu,
 • umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej,
 • wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych wpływających na zdrowie.

Należy pamiętać, że edukacja zdrowotna jest fundamentalnym prawem socjalnym dziecka zapisanym w Konwencji o Prawach Dziecka (cz. I art. 24, 26, 27).

We wszystkich latach szkolnych począwszy od roku 2004 w naszym przedszkolu systematycznie były realizowane zadania dotyczące Promocji Zdrowia i będą nadał kontynuowane. Bieżący rok posłuży jako utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu realizowanych wcześniej treści dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola oraz umożliwi dzieciom nowoprzyjętym zapoznanie się z powyższą tematyką. Treści realizowane w ramach zadań Promocji Zdrowia pokrywają się z programem wychowania przedszkolnego i przez to automatycznie są realizowane w trakcie zajęć w atrakcyjnej formie i całodniowego pobytu dzieci w przedszkolu. Dzieci mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i nauki nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach zorganizowanych w grupach w oparciu o scenariusze opracowane przez nauczycielki oraz poprzez udział w konkursach i imprezach ogólnoprzedszkolnych.

W ramach realizacji programu przedszkolaki biorą udział w konkursach, występach, teleturniejach z zakresu edukacji zdrowotnej, nauczyciele poszerzają wiedzę w tym zakresie, edukując jednocześnie rodziców na łamach biuletynu przedszkolnego i gazetkach informacyjnych dla rodziców.

Od kilku lat współpracujemy z Fundacją ABC XXI wieku Program Zdrowia Emocjonalnego. Dzięki długoletniej współpracy z Fundacją i wypracowanym metodom pracy z dzieckiem możemy odnosić sukcesy wychowawcze i edukacyjne. Rozwój emocjonalny naszych wychowanków tych małych i dużych przebiega prawidłowo, a absolwenci przedszkola mogą bez obaw przestępować próg szkoły.

Atmosfera panująca w naszym przedszkolu służy rozwojowi dziecka, u nas każde dziecko jest nie tylko akceptowane, ale dostrzegane przez nauczycieli i rówieśników jako partner w działaniu, jako indywidualność mająca prawo do wypowiedzenia się, "zostawienia śladu" własnej indywidualności.

EFEKTY DZIAŁAŃ:
wspinaczka

 • Podniosła się jakość prowadzonych ćwiczeń i zabaw ruchowych.
 • Przedszkole tworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki do rozwoju zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 • Uzyskaliśmy Rejonowy, a następnie Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
 • Dzieci i dorośli dostrzegają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, również poza przedszkolem.
 • Potrafią zachęcać rodziców do wspólnego, aktywnego wypoczynku.
 • Dostrzegają piękno przyrody i wartości płynące z kontaktu z nią.
 • Dzieci nauczyły się zdrowej rywalizacji, umiejętności godzenia się z porażką.
 • Rozwinęła się ich sprawność fizyczna.
 • Nawiązują kontakty, integrują się ze innymi dziećmi.
 • Poznają nowe zabawy, czerpią radość z aktywności fizycznej.
 • Wychowankowie, rodzice, pracownicy przedszkola dostrzegają potrzebę i w miarę możliwości wdrażają zdrowy, aktywny tryb życia.
 • Dzieci angażują rodziców do działań na rzecz promocji zdrowia w rodzinach, środowisku.
 • Zmotywowanie rodziców do przemyśleń i dyskusji nt. aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Dostrzeganie przez rodziców celowości podejmowanych przez nas działań.
 • Radość i relaks płynące ze wspólnego, aktywnego spędzania czasu.
 • Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw promocji zdrowia zdobył niezbędną wiedzę i umiejętności pomocne w koordynowaniu wszelkich działań dotyczących promocji zdrowia w przedszkolu i środowisku.
 • Dzieci dowiedziały się, że promocja zdrowia może mieć również formę pracy artystycznej.
 • Wiedzą, że piosenka i taniec też mogą być formą promocji zdrowia.
 • Dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, posiadają szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia.
 • Potrafią właściwie zachować się i godnie reprezentować przedszkole.
 • Dostarczenie wielu pozytywnych emocji w czasie dobrej zabawy.
 • Dzieci z kulturą uczestniczyły w występach.
 • Wychowankowie wyposażeni są w wiedzę i umiejętności dotycząc zasad bezpiecznych zabaw i zasad ruchu drogowego dla własnego i zdrowia innych.
 • Dzieci poznały zasady uroczystego nakrywania stołu.
 • Kulturalne zachowanie się przy stole i w trakcie świętowania.
 • Angażują rodziców do wspólnego śpiewania - śpiew to zdrowie.
 • Promują wartości ekologiczne w środowisku lokalnym.
 • Dzieci wiedzą że dbanie o czystość osobistą sprzyja zdrowiu.
 • Dzieci samodzielnie wykonują zabiegi higieniczne.
 • Dzieci opanowały umiejętność kulturalnego jedzenia.
 • Dzieci zdobyły wiedzę nt. wartości odżywczych różnych pokarmów i ich znaczenia dla zachowania zdrowia.
 • Wdrażanie do zjadania zieleniny - "zielone" witaminy.
 • Dzieci potrafią dbać o kącik przyrody.
 • Promują wartości ekologiczne w środowisku lokalnym do innych osób.
 • Ukształtowanie postawy tolerancji i szacunku.

Koordynator ds. promocji zdrowia
Marta Zych

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu