Metody pracy

W pracy z dziećmi stosujemy metody oparte na działaniu, obserwacji i słowie. Metody wskazują na czynności nauczyciela i wychowanka, które podejmujemy by osiągnąć zamierzone cele. Dobierając metody uwzględniamy: zainteresowania dzieci ich potrzeby, aktualny poziom rozwoju. Właściwa czynność uczenia się poprzedzana jest odpowiednim zainteresowaniem dziecka, by stała się dla niego atrakcyjna. Rozbudzamy wewnętrzną motywację do działania, która decyduje o powodzeniu. Stopień trudności zadań stawianych przed dzieckiem jest tak dobierany by podjęcie ich prowadziło do sukcesu i zadowolenia.

W naszym przedszkolu sporo uwagi poświęcamy następującym metodom:

 • Metodzie wielostronnego wychowania i nauczania, która polega na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się poprzez:
  • Przyswajanie (np. nowych informacji, pozytywnych nakazów)
  • Odkrywanie (np. reguł postępowania w zabawie, wykrycie problemu). Każde odkrycie dziecko traktuje jako osobisty sukces
  • Przeżywanie (np. wzmacnianie przeżyć pozytywnych, pozytywnego stosunku do siebie i innych ludzi oraz do przyrod)
  • Działanie (np. zabawa, nauka, praca podczas których zwracamy uwagę na wyniki działania dziecka powodujące zachętę do dalszej aktywności)
 • Rozmowie, która aktywizuje procesy psychiczne spostrzegania, porównywania zjawisk i cech, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, dostarczania dzieciom wiadomości. Kształci wymowę i formy gramatyczne.
 • Metodom wyzwalającym poczucie podmiotowości oraz rozwijającym umiejętność bycia podmiotem. Metody te pozwalają dziecku wywierać wpływ na bieg wydarzeń podczas zajęć i zbaw, wzmacniać poczucie własnej wartości, obdarzać uwagą niewartościującą dzieci pracujące w innym tempie.

Wykorzystujemy także wiele gotowych i ciekawych rozwiązań metodycznych min:

 • Gimnastykę twórczą R.Labana i K.Orffa
 • Metodę ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • Dziecięcą matematykę E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metodę nauczania całościowego - pedagogikę zabawy
 • Rożne metody nauki czytania min:
  • metodę analityczno-syntetyczną o charakterze funkcjonalnym
  • metodę barwno-dźwiękową
  • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • wprowadzenie w świat pisma I. Majchrzak

Nauczyciele z dużą rozwagą i wyczuciem dobierają metody pracy z dzieckiem. Zbyt mocne akcentowanie wybranej metody może powodować zaniedbania w innej dziedzinie wychowania. Może to prowadzić do nadmiernej dydaktyzacji kosztem zadań ogólnorozwojowych , a także zniechęcenia i znużenia ze strony dziecka, braku otwartości nauczyciela na sytuacje nowe oraz pomijania zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

"Nie ma takiej metody, która byłaby najlepsza dla wszystkich dzieci, a nawet dla jednego dziecka w różnym wieku nauki..." E. Malmquist

Wszelkie prawa zastrzeżone: Przedszkole Nr 18 w Tarnobrzegu